Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

Hieronta Curo

Standertskjöldinkatu 1, LH 1

53200 LAPPEENRANTA

040 554 8338

y-tunnus 3003342-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tea Hirvonen

040 554 8338

[email protected]

 

Rekisterin nimi

Hieronta Curon  asiakas- ja potilastietorekisteri

Yleistä

Koulutettu hieroja terveydenhuollon ammatinharjoittajana kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito, sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia, ei kerätä. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.

Noudatettavia lakeja

Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004

Rekisteriin kirjattavat tiedot

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Yritystiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot
Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat lisätiedot
Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset, asiakkaan antamat lisätiedot
Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat, sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa

Tietojen kerääminen

Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista ja käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon kannalta merkitystä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta Hieronta Curon ulkopuolelle ilman asiakkaan kirjallista lupaa.  Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.
Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietolomake säilytetään kortistolaatikossa, joka säilytetään lukollisessa kaapissa Hieronta Curon toimitiloissa. Kortistolaatikkoon on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä. Asiakastietolomake säilytetään lain edellyttämän ajan. (Sosiaali-ja terveysministeriön asetus potilasasiakaskirjoista 30.3.2009/298)

Internet pohjaisen ajanvarausjärjestelmään vello.fi tallentuva ajanvarauksen yksilöivät tiedot eivät ole nähtävissä muille asiakkaille. Ajanvaraus- ja asiakastiedot käsitellään Vellossa aina salattuna (SSL). Vello on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valviran, rekisteröimä asiakas- ja potilastiedon tietojärjestelmä. Hieronta Curon ajanvarauskalenteria käytetään tietokoneella, tabletilla ja puhelimella käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan

Asiakkaan luvalla yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen, mainontaan ja markkinointiin. Lupaa pyydetään pääasiassa asiakastietolomakkeessa. Asiakas voi antaa suoramarkkinointiluvan myös puhelimitse, tapaamisen yhteydessä, liittymällä omatoimisesti sähköpostilistalle tai sähköisen ajanvarauksen kautta. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen milloin tahansa.

Voimassaolo

Tämä rekisteriseloste astuu voimaan 1.10.2019 ja on voimassa toistaiseksi. Hieronta Curo voi milloin tahansa päivittää tätä rekisteriselostetta.